STATUTUL PARTIDULUI „ALTERNATIVA DREAPTĂ”

CAPITOLUL I

VALORILE, MISIUNEA, OBIECTIVELE ȘI COORDONATELE

Art.1.

a) Partidul „Alternativa Dreaptă” este persoana juridică de drept public, organizată în conformitate cu prevederile Constituției României si ale Legii partidelor politice.

b) Partidul „Alternativa Dreaptă” este organizat și funcționează pe întreg teritoriul României, după criteriul administrativ-județean.

Art.2.

Prezentul Statut reglementează modul de organizare și de funcționare a Partidului „Alternativa Dreaptă”, stabilind principii și norme obligatorii pentru toate organizațiile și pentru toți membrii partidului, în concordanță cu dispozițiile legale în materie.

Statutul se adoptă și poate fi modificat numai de Adunarea Generală a membrilor partidului (AG).

Art.3.

Denumirea integrală a partidului este „Alternativa Dreaptă”, iar denumirea prescurtată este AD.

Art.4.

a) Semnul permanent al Alternativa Dreaptă este un chenar are conține literele A și D scrise cu Alb pe fond albastru si bleu.

b) Reprezentarea sub forma grafică, alb/negru si color, a semnului permanent este prezentată în Anexa 1, parte integrantă a prezentului Statut.

c) Semnul permanent al partidului este inscripționat pe drapelul partidului și pe documentele oficiale ale Alternativa Dreaptă. Delegația Permanentă Națională (DPN) a Alternativa Dreaptă poate modifica, între AG-uri, semnul permanent al partidului, în condițiile prevăzute de lege.

Art.5.

Semnul electoral al Partidului Alternativa Dreaptă este identic cu Semnul permanent. Delegația Permanentă Națională a Partidului Alternativa Dreaptă (DPN) este competentă, în condițiile legii, să modifice semnul electoral între AG-urile partidului.

Art.6.

Sediul central al Partidului Alternativa Dreaptă este în București, Bulevardul Corneliu Coposu, nr. 1D, sc. A, et. 1, apt. 21. Adresa sediului central poate fi schimbată prin decizia Delegației Permanente Naționale (DPN) a partidului.

Art.7.

a) Alternativa Dreaptă împărtășește valorile și principiile de dreapta, conservatoare, creștin-democrate și clasic liberale.

b) În acțiunea sa politică, AD urmărește respectarea valorilor universale ale libertății umane, respectarea valorilor tradiționale ale poporului român și înfăptuirea justiției.

c) Misiunea sa este crearea unei societăți capitaliste moderne în România, bazată pe dezvoltare economică, stat de drept, stat minimal, instituționalism democratic și pe principiile solidarității, libertății, dreptății și responsabilității.

Art.8.

În activitatea sa, Partidul Alternativa Dreaptă urmărește numai obiective politice, promovează valorile și interesele naționale, pluralismul politic și principiile democrației constituționale. Alternativa Dreaptă își asumă ca obiectiv fundamental reprezentarea valorilor de dreapta, conservatoare, creștin-democrate și clasic liberale, pe scena politică din România, precum și dialogul și colaborarea cu toate forțele politice democratice.

Art.9.

În conformitate cu prevederile prezentului Statut si ale Programului său politic, Alternativa Dreaptă asigură promovarea principiilor democrației liberale în scopul consolidării statului de drept și acționează pentru realizarea următoarelor obiective politice importante:

a) construcția unei societăți în care fiecare cetățean al României să se bucure de libertate, prosperitate și siguranță;

b) respectarea necondiționată a demnității umane, garantarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, separația puterilor în stat și pluralismul politic;

c) asigurarea dreptului la libera exprimare și a libertății depline a presei;

d) garantarea proprietății private, a concurenței loiale în activitatea economică și încurajarea liberei inițiative;

e) participarea activă a României la construcția europeană și respectarea angajamentelor asumate în calitatea sa de membru al organismelor europene și internaționale;

f) înfăptuirea justiției și asigurarea egalității în fața legii;

g) recunoașterea rolului comunității și al familiei naturale, al tradiției și al religiei creștine în păstrarea identității naționale;

h) respectarea principiului subsidiarității, al descentralizării și al autonomiei locale;

i) asigurarea suveranității naționale, a independenței, a unității și integrității României;

j) creșterea nivelului de educație și de cultură în scopul consolidării democrației și statului de drept, inclusiv prin încurajarea participării cetățenilor la viața publică;

k) încurajarea dezbaterii și a schimbului de idei atât în interiorul, cât și în exteriorul partidului și acceptarea unor curente doctrinare care să exprime și să integreze într-un sistem puternic valorile doctrinare ale dreptei din perspectivă conservatoare, creștin-democrată și clasic liberală;

l) pregătirea temeinică pentru participarea la guvernare prin numirea unui guvern alternativ/din umbră (shadow government), care să analizeze și să amendeze politicile guvernului în funcție și să propună alternativele AD la politicile publice existente;

m) garantarea folosirii tuturor resurselor Partidului Alternativa Dreaptă pentru o guvernare de calitate, dominată de guvern minimal, economie de piață, stat de drept în beneficiul tuturor cetățenilor României;

Art.10.

Căile, metodele și mijloacele de acțiune politică pentru realizarea obiectivelor Partidului Alternativa Dreaptă se concretizează în Programul politic al acestuia. Organismele de conducere ale partidului sunt obligate să asigure tuturor membrilor de partid, simpatizanților și oricărui cetățean dreptul de a participa la aplicarea măsurilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor asumate, cu respectarea prevederilor legale și a principiilor democratice.

CAPITOLUL II

MEMBRII PARTIDULUI ALTERNATIVA DREAPTĂ

Art.11.

a) Dobândirea calității de membru al Partidului Alternativa Dreaptă se realizează odată cu aprobarea, de către Biroul Executiv Local, a cererii de înscriere în partid. Cererea de înscriere se adresează președintelui organizației locale în raza județeană a căreia domiciliază, își are reședința sau își desfășoară activitatea solicitantul.

b) Biroul Executiv Local aprobă sau respinge cererea în termen de maximum 15 de zile de la data înregistrării acesteia.

c) În cazul în care cererea este respinsă, persoana interesată se poate adresa Biroului Executiv Județean în termen de 10 zile de la data luării la cunoștință a deciziei de respingere, soluția dată de acesta fiind definitivă.

Art.12.

Toate cererile aprobate de Biroul Executiv Local se înaintează, în termen de 10 zile, președintelui Biroului Executiv Județean, în vederea evidențierii în Registrul National al Membrilor Partidului Alternativa Dreaptă, care se organizează în conformitate cu decizia Biroului Executiv National. Înainte de a fi înregistrat un nou membru, Biroul Executiv Județean poate invalida cererea aprobată de Biroul Executiv Local în situația în care se constată ca au fost încălcate condițiile legale sau statutare pentru dobândirea calității de membru sau au intervenit situații care nu au fost avute în vedere la aprobarea cererii.

Art. 13.

Poate deveni membru al Partidului Alternativa Dreaptă orice cetățean român care, indiferent de rasă, sex, origine etnică sau convingeri religioase, are drept de vot și îndeplinește următoarele condiții:

a) adera la valorile si principiile prevăzute în Statutul si Programul Politic al partidului și se angajează să le respecte;

b) declara în scris, pe proprie răspundere, ca nu este membru al unui alt partid politic;

c) nu se afla în situațiile de incompatibilitate sau de interdicție prevăzute de legea partidelor politice;

d) nu a făcut parte din și nu a colaborat cu instituțiile de represiune ale regimului comunist;

e) nu a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, la îngrădirea sau pierderea drepturilor politice sau cetățenești;

f) nu a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru infracțiuni săvârșite în exercițiul unei funcții politico-administrative;

g) este apreciat și cunoscut ca un cetățean onest, care poate contribui la îndeplinirea obiectivelor partidului și are o bună reputație, integrarea sa nefiind de natura să dăuneze activității sau imaginii partidului;

h) nu a aderat la organizații subversive, servicii secrete românești sau străine, nu este membru al vreunei organizații oculte, paramilitare sau potrivnice ordinii de drept a statului român.

Art. 14.

a) Un membru al Partidului Alternativa Dreaptă nu poate face parte decât dintr-o singura organizație a partidului. Transferul într-o altă organizație a partidului se poate realiza odată cu schimbarea condițiilor care au determinat înscrierea în prima organizație (domiciliu, reședința, loc de muncă).

b) Cererea personală de transfer se aproba de Președintele Biroului Executiv Local și se notifică Biroului Executiv Local al noii organizații.

Art. 15.

Membrii Partidului Alternativa Dreaptă au următoarele drepturi:

a) să participe la Adunările Generale și să activeze în organismele de conducere sau de dezbatere ale partidului în care a fost aleși, delegați sau din care fac parte de drept și să își exercite dreptul de vot cu privire la problemele dezbătute, cu condiția necesară a plății la zi a cotizației de partid;

b) să își exprime în mod liber opiniile și să supună dezbaterii organismelor competente proiecte, rezoluții sau programe pentru îndeplinirea obiectivelor politice ale partidului;

c) să aibă acces la informațiile referitoare la activitatea organizațiilor din care fac parte și să fie informați cu privire la hotărârile organismelor de conducere ale partidului;

d) să aleagă și să fie aleși în funcțiile de conducere din partid;

e) sa fie propuși și promovați în funcții si demnități publice;

f) alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 16.

Membrii Partidului Alternativa Dreaptă au următoarele obligații:

a) să cunoască și să respecte prevederile Statutului și ale Programului Politic al partidului;

b) sa promoveze valorile și principiile conservatoare, creștin-democrate și clasic liberale și să contribuie la realizarea obiectivelor partidului;

c) să îndeplinească și să respecte hotărârile organismelor de conducere ale partidului și deciziile Comisiei de Etică, Mediere și Arbitraj;

d) să exercite cu demnitate și competență funcțiile publice în care au fost aleși sau numiți și să informeze organismele de conducere competente ale partidului cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor;

e) să păstreze confidențialitatea documentelor și informațiile cu caracter intern;

f) să plătească lunar cotizația de membru;

g) alte obligații prevăzute de lege.

Art. 17.

Niciun membru al Partidului Alternativa Dreaptă nu poate îndeplini, în același timp, doua funcții de conducere în partid. Funcții de conducere, în sensul celor de mai sus, se consideră a fi funcțiile de președinte și vicepreședinte, la toate nivelurile.

Art. 18.

Încetarea calității de membru al Partidului Alternativa Dreaptă se înregistrează în următoarele situații:

a) demisie;

b) înscrierea în alt partid;

c) excludere;

d) deces;

e) alte cazuri prevăzute de lege.

Art. 19.

a) Membrii Partidului Alternativa Dreaptă au dreptul de a demisiona din partid în orice moment, cu efect imediat.

b) Demisia se depune în scris sau electronic la Biroul Executiv Local, care o înaintează președintelui Biroului Executiv Județean pentru radierea din evidență.

c) Înscrierea unui membru al Alternativa Dreaptă într-un alt partid politic constituie de drept demisie din Alternativa Dreaptă și, în consecință, atrage încetarea calității de membru.

Art. 20.

a) Membrii Partidului Alternativa Dreaptă pot fi sancționați prin aplicarea măsurilor disciplinare sau prin excludere, conform prevederilor prezentului Statut. Sancțiunea excluderii unui membru din Partidul Alternativa Dreaptă se poate hotărî, de către organismele competente, numai în următoarele situații:

b) a încălcat grav si repetat prevederile Statutului, aducând atingere valorilor și principiilor din Programul partidului;

c) a încălcat hotărârile organismelor de conducere ale partidului și, prin aceasta, aduce prejudicii majore îndeplinirii unor obiective politice importante;

d) a fost condamnat la o pedeapsa privativa de libertate sau i s-a interzis exercitarea drepturilor politice prin hotărâre judecătoreasca definitivă.

Art. 21.

Excluderea unui membru din Partidul Alternativa Dreaptă se propune și se hotărăște astfel:

a) pentru membrii fără funcții în Biroul Executiv Local sau în administrația publică locală, la propunerea oricărui membru al organizației locale, prin hotărârea Comisiei de Etică, Mediere și Arbitraj, ca urmare a punerii în mișcare a acțiunii disciplinare de către Biroul Executiv Local;

b) pentru membrii Biroului Executiv Local și pentru membrii cu funcții în administrația publică locală, la propunerea Biroului Executiv Local, prin hotărârea Comisiei de Etică, Mediere și Arbitraj, ca urmare a punerii în mișcare a acțiunii disciplinare de către Biroul Executiv Județean;

c) pentru membrii Delegației Permanente Județene, cu excepția membrilor Biroului Executiv Județean – la propunerea Biroului Executiv Județean, prin hotărârea Comisiei de Etică, Mediere și Arbitraj, ca urmare a punerii în mișcare a acțiunii disciplinare de către Delegația Permanentă Județeană (DPJ);

d) pentru membrii Biroului Executiv Județean – la propunerea Delegației Permanente Județene (DPJ), prin hotărârea Comisiei de Etică, Mediere și Arbitraj, ca urmare a punerii în mișcare a acțiunii disciplinare de către Biroul Executiv National;

e) pentru membrii Delegației Permanente Naționale (DPN) a Partidului Alternativa Dreaptă – la propunerea Biroului Executiv National, prin hotărârea Comisiei de Etică, Mediere și Arbitraj, ca urmare a punerii în mișcare a acțiunii disciplinare de către Delegația Permanentă (DPN).

Art. 22.

În cazul unor abateri mai puțin grave decât cele prevăzute la art. 20, se pot aplica sancțiuni disciplinare:

a) avertisment scris;

b) suspendarea din funcție pe durată limitată, de maximum șase luni;

c) suspendarea din calitatea de membru al Partidului Alternativa Dreaptă pe o perioada de maximum un an.

Sancțiunile disciplinare prevăzute la alin. 1 se aplică în conformitate cu procedura prevăzuta la art. 21 din prezentul Statut.

Art. 23.

Orice membru al Partidului Alternativa Dreaptă care a fost sancționat poate formula contestație la Comisia de Etică, Mediere și Arbitraj, care soluționează contestațiile în conformitate cu prevederile Regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat de Delegația Permanentă Națională (DPN) a Partidului Alternativa Dreaptă.

Art. 24.

Reînscrierea unei persoane excluse din rândul membrilor Partidului Alternativa Dreaptă se poate face cu respectarea condițiilor prevăzute în art. 13 din Statut, după o perioadă de minimum un an de la excludere.

CAPITOLUL III

ORGANIZAŢIILE PARTIDULUI ALTERNATIVA DREAPTĂ

Art.25.

Partidul Alternativa Dreaptă este organizat și funcționează pe întreg teritoriul României, având structuri organizate la nivel local, la nivel județean sau de sector al municipiului București, la nivelul municipiului București și la nivel național.

Art.26.

Membrii Partidului Alternativa Dreaptă sunt organizați în structuri, pe criteriu administrativ-teritorial, astfel:

a) filiale locale la nivelul fiecărei comune, oraș și municipiu, care cuprind toți membrii Partidului Alternativa Dreaptă din unitatea administrativ-teritorială respectivă;

b) filiale județene și ale sectoarelor municipiului București, denumite în continuare filiale județene. Acestea se pot constitui dacă au cel puțin 15 membri cuprinși în cel puțin 5 organizații locale din județ, respectiv câte 15 membri cuprinși în 2 organizații de cartier în cazul sectoarelor;

c) în orașele cu peste 20.000 de locuitori, ca și în municipii și în comunele cu mai multe localități, se pot constitui organizații de cartiere, respectiv localități dacă au cel puțin 3 membri;

d) filialele de sector ale municipiului București pot constitui organizații de cartier, fiecare având cel puțin 3 membri.

Art. 27.

Organizațiile comunale se constituie cu un număr minim de 3 membri, organizațiile orășenești cu minimum 3 de membri și organizațiile municipale cu minimum 5 de membri.

Art. 28.

La nivelul fiecărei Filiale Județene, Biroul Executiv Județean sau de sector înființează o structură de tineret a PAD, compusă din membrii Partidului Alternativa Dreapta care nu au împlinit 33 de ani. Organizarea si funcționarea acestor structuri se stabilește prin Regulament aprobat de Delegația Permanentă a Partidului Alternativa Dreaptă.

Art. 29.

Activitatea Partidului Alternativa Dreaptă la nivelul municipiului București este coordonată de un Consiliu General al membrilor AD din București. Consiliul General al membrilor AD din București coordonează activitatea organizațiilor de sector. Organizarea și funcționarea acestuia vor fi stabilite în conformitate cu prevederile Regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat de Delegația Permanentă a Partidului Alternativa Dreaptă (DPN).

Art.30.

Consiliul General al membrilor AD din București are următoarea componență:

a) un președinte și 2 vicepreședinți aleși de Conferința Municipiului București;

b) 1 secretar ales de Consiliul General la propunerea președintelui;

c) președinții filialelor de sector;

d) secretarul regional al Biroului Executiv National cu responsabilități pe Sud și implicit pe municipiul București;

e) parlamentarii din circumscripția București;

f) primarul si viceprimarul municipiului;

g) primarii de sectoare;

i) consilierii municipali;

j) președintele Organizației de Tineret a AD București.

Art. 31.

Consiliul General al membrilor AD din București (CGB) are următoarele atribuții statutare:

a) coordonează activitatea filialelor de sector;

b) stabilește măsuri pentru aplicarea Programului partidului la nivelul municipiului București;

c) selectează candidații și aproba lista și ordinea acestora pentru Consiliul General al municipiului București (CGB) și le înaintează pentru validare Biroului Executiv Național (BEN);

d) face propunerile de candidați pentru funcția de primar general al capitalei și le înaintează spre definitivare și validare Biroului Executiv Național (BEN) ;

e) propune Biroului Executiv National (BEN) candidații pentru Senat și Camera Deputaților din circumscripția electorală București.

CAPITOLUL IV

ORGANIZAREA LA NIVEL LOCAL – COMUNĂ, ORAȘ, MUNICIPIU, SECTOR

Art. 32.

Filialele locale – comunale, orășenești, municipale, de sector – ale Partidului Alternativa Dreaptă au ca scop principal mobilizarea membrilor partidului din unitatea administrativ-județeană respectivă pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul Politic al Partidului Alternativa Dreaptă. Ele asigură cadrul necesar dezbaterii proiectelor și programelor politice și a problemelor de interes comunitar, precum și respectarea dispozițiilor legale și ale normelor statutare în activitatea politică.

Art. 33.

Filialele locale ale Partidului Alternativa Dreaptă au următoarele organisme de conducere:

a) Adunarea Generală a membrilor filialei locale;

b) Biroul Executiv Local al comunei, orașului, municipiului, sectorului.

Art. 34.

Adunarea Generală a membrilor filialei locale (AGL) se întrunește cel puțin semestrial și ori de câte ori este necesar la convocarea Biroului Executiv Local sau din proprie inițiativă, la cererea a cel puțin 3 membri ai organizației.

Art. 35.

Adunarea Generală a membrilor filialei locale (AGL) este organism deliberativ și are următoarele atribuții:

a) alege președintele organizației și membrii Biroului Executiv Local pentru o perioadă de 4 ani;

b) analizează activitatea Biroului Executiv Local, precum și a membrilor aleși sau numiți în administrația locală și aprobă programele de activitate ale acestora;

c) dezbate și aprobă raportul de gestiune al Biroului Executiv Local și acordă descărcarea pentru execuția bugetară;

d) aprobă listele de candidați pentru alegerile locale la funcțiile de primar și consilieri propuse de Biroul Executiv Local și le supune spre validare Biroului Executiv Județean;

e) alege delegații la Conferința Județeană;

f) alte atribuții prevăzute de lege sau de prezentul Statut.

Art. 36.

Biroul Executiv Local (BEL) se reunește cel puțin de două ori pe lună, la convocarea Președintelui organizației locale, și ori de câte ori este necesar, la cererea scrisă a majorității membrilor săi.

Biroul Executiv Local (BEL) are următoarea componență:

a) Biroul Executiv din localitate sau cartier este compus din 3 membri si 2 supleați cu următoarea structură: președinte, vicepreședinte, secretar-trezorier;

b) Biroul Executiv Comunal este compus din 3 membri și 2 supleanți cu următoarea structură: președinte, vicepreședinte, secretar-trezorier;

c) Biroul Executiv Orășenesc este compus din 5 membri și 2 supleanți cu următoarea structură: președinte, 3 vicepreședinți, secretar-trezorier;

d) Biroul Executiv Municipal (municipiu sau municipiu reședință de județ) este compus din 7 membri și 2 supleanți cu următoarea structură: președinte, 5 vicepreședinți, secretar-trezorier.

Art. 37.

Biroul Executiv Local (BEL) are următoarele atribuții:

a) conduce activitatea organizației locale conform hotărârilor Adunării Generale a membrilor și competențelor prevăzute de statut;

b) prezintă și face cunoscute politicile Partidului Alternativa Dreaptă cu privire la problemele de interes public, local sau național;

c) organizează campaniile electorale la nivel local;

d) efectuează selecția candidaților și propune spre aprobare Adunării Generale listele de candidați pentru alegerile în Consiliile Locale și pentru primari și le transmite pentru validare Biroului Executiv Județean;

e) conduce evidența membrilor și asigură încasarea cotizațiilor;

f) aprobă sau respinge primirea de membri în organizație pe baza cererii depuse;

g) gestionează mijloacele financiare și materiale ale organizației;

h) organizează aducerea la îndeplinire a hotărârilor organismelor de conducere;

i) alte atribuții prevăzute de lege sau Statut.

Președintele Biroului Executiv Local (atribuții):

• este președintele organizației

• reprezintă partidul în relațiile oficiale din raza județeană,

• prezidează ședințele Biroului Executiv Județean și ale Adunării Generale și

• participă în calitate de membru cu drepturi depline la ședințele Delegației Permanente Județene.

CAPITOLUL V

ORGANIZAREA LA NIVEL JUDEŢEAN SI DE SECTOR

Art. 38.

Membrii Partidului Alternativa Dreaptă la nivel județean sau de sector al municipiului București constituie structura organizatorica denumita Filiala Județeană.

Art. 39.

Organismele de conducere ale Partidului Alternativa Dreaptă la nivelul județelor și al sectoarelor municipiului București sunt următoarele:

a) Conferința Filialei Județene (CFJ);

b) Delegația Permanentă a Filialei Județene (DPJ);

c) Biroul Executiv Județean (BEJ).

d) La nivelul municipiului București funcționează Conferința Municipală (CMB) și Consiliul General. (CG)

Art. 40.

Conferința Filialei Județene (CFJ), respectiv a municipiului București (CMB) se întrunește o dată pe an și ori de câte ori este nevoie, la convocarea Biroului Executiv Județean, respectiv a Consiliului General sau la solicitarea a cel puțin jumătate din numărul organizațiilor locale, respectiv a cel puțin jumătate din numărul filialelor de sector.

Art. 41.

Conferința Filialei Județene (CFJ), respectiv a municipiului București (CMB) se constituie din Adunarea Generală a delegaților aleși de membrii Partidului Alternativa Dreaptă din județul, sectorul, respectiv municipiul București în următoarea componentă:

a) membrii Delegației Permanente Județene sau de Sector, respectiv membrii celor șase Delegații Permanente de Sector pentru Conferința Municipală București;

b) delegații organizațiilor locale, respectiv ai organizațiilor de cartier ale sectoarelor municipiului București, aleși prin vot secret, conform unei norme de reprezentare stabilite de Birourile Executive Județene, respectiv de Consiliul General al membrilor PAD din București.

Art. 42.

Conferința Filialei Județene (CFJ), respectiv a municipiului București (CMB) îndeplinește următoarele atribuții:

a) alege prin vot uninominal președintele, vicepreședinții, secretarii zonali, secretarul coordonator, trezorierul și membrii Biroului Executiv Județean, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi;

b) alege prin vot uninominal, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, cinci membri ai Comisiei Județene de Etică, Mediere și Arbitraj și trei membri ai Comisiei Județene de Cenzori;

c) aprobă programe județene și proiecte regionale și locale, precum și rezoluțiile politice propuse de Consiliul de Politici Publice;

d) adoptă programe de măsuri pentru realizarea, la nivel județean, a obiectivelor din Programul și strategia partidului;

e) analizează activitatea Biroului Executiv Județean și a Delegației Permanente Județene, precum și a reprezentanților aleși sau numiți în administrația publică locală și hotărăște măsurile necesare;

f) evaluează activitatea parlamentarilor din circumscripția electorală respectivă;

g) dezbate raportul Comisiei de Cenzori și acordă descărcare de gestiune pentru execuția bugetară;

Art. 43.

Delegația Permanentă Județeană (DPJ) are următoarele atribuții:

a) hotărăște și asigură aplicarea măsurilor care se impun pentru conducerea filialei între Conferințele Județene.

b) Se întrunește o dată pe trimestru și ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui filialei, pe baza hotărârii Biroului Executiv Județean, sau la solicitarea unei majorități simple din numărul membrilor săi. (50+1)

Art. 44.

Delegația Permanentă Județeană (DPJ) este constituită din:

a) membrii Biroului Executiv Județean;

b) președinții organizațiilor municipale, orășenești și comunale, respectiv președinții organizațiilor de cartier;

c) vicepreședinții organizației municipale reședință de județ;

d) parlamentarii, primarii, viceprimarii și consilierii județeni, membri ai Partidului Alternativa Dreaptă;

e) președintele Organizației de Tineret (OT) a Partidului Alternativa Dreaptă.

Art. 45.

Delegația Permanentă Județeană (DPJ) îndeplinește următoarele atribuții:

a) validează listele de candidați pentru primari și consilierii locali aprobate de adunările generale ale membrilor organizațiilor locale;

b) aprobă propunerile și validează listele de candidați pentru consilierii județeni, respectiv pentru consilierii de sector ai municipiului București, propuse de Biroul Executiv Județean;

c) definitivează listele de candidați pentru alegerile parlamentare și le transmite spre validare Delegației Permanente a Partidului Alternativa Dreaptă;

d) alege delegații pentru Congresul partidului, conform normei de reprezentare stabilite;

e) hotărăște cu privire la punerea în mișcare a acțiunii disciplinare propusă de către Biroul Executiv Județean;

f) analizează activitatea organismelor de conducere alese, a parlamentarilor și a reprezentanților aleși sau numiți în administrația publică județeană și locală;

g) stabilește prioritățile de dezvoltare locală, proiectele și programele, precum și modalitățile de transpunere în practică;

h) în situații cu totul deosebite, atunci când organismul de conducere la nivel local activează ineficient, în afara prevederilor Statutului sau a strategiei partidului, poate hotărî dizolvarea Biroului Executiv Local.

Art. 46.

a) Biroul Executiv Județean (BEJ) este organismul executiv al filialei județene, respectiv la nivel de județ sau de sector al municipiului București și are următoarele atribuții:

b) asigură conducerea curentă a filialei.

c) se întrunește în ședința săptămânală sau ori de cate ori este nevoie, la convocarea președintelui.

Art. 47.

Biroul Executiv Județean (BEJ) este format din 9 membri și doi supleanți, cu următoarea structură: 1 președinte, 3 vicepreședinți, dintre care unul este Președintele Comisiei de Politici Publice, 1 secretar coordonator, 3 secretari zonali, 1 trezorier.

Toți membrii Biroului Executiv Județean sunt aleși prin vot uninominal de către Conferința Județeană și au un mandat de 4 ani.

Vicepreședinții Biroului Executiv Județean au cu atribuții specifice, astfel:

a) resurse umane, construcția și dezvoltarea regională a partidului, comunicare internă

b) PR – imagine, comunicare externă

c) politici publice și dialog social

Secretarii zonali se aleg pe zone județene ale județului, respectiv pe cartiere ale sectoarelor municipiului București.

Art. 48.

Biroul Executiv Județean (BEJ) conduce filiala județeana, având următoarele atribuții:

a) organizează activitatea structurii de personal a partidului la nivelul județului sau sectorului și asigura condiții pentru desfășurarea activității (sedii, logistică, fonduri etc.);

b) susține dezvoltarea democrației interne de partid prin respectarea regulilor și a principiilor democratice privind libera exprimare și posibilitatea dezbaterii în organismele de conducere ale AD a oricăror propuneri ale membrilor partidului, prin implicarea acestora în dezvoltarea programelor și a politicilor publice ale partidului;

c) aplică hotărârile Delegației Permanente Județene, ale Conferinței Județene și ale forurilor de conducere naționale ale partidului;

d) analizează activitatea organizațiilor locale, prezintă rapoarte Delegației Permanente Județene și propune măsuri de eficientizare;

e) propune Delegației Permanente Județene măsuri pentru stabilirea strategiei electorale și conduce campania electorală la nivelul județului sau sectorului;

f) aprobă propunerile de cooptare de noi membri în Birourile Executive Locale în situația regrupării forțelor politice la nivel local;

g) identifică în mod activ potențiali susținători și recrutează noi membri;

h) stabilește norma de reprezentare a organizatorilor locali la Conferința Județeană sau de Sector;

i) validează listele de candidați pentru alegerea consiliilor locale și pentru primari, aprobate de adunările generale;

j) propune spre aprobare Delegației Permanente Județene lista candidaților pentru Consiliul Județean sau de Sector;

k) propune Delegației Permanente Județene criteriile de selecție și candidații pentru alegerile parlamentare;

l) propune Delegației Permanente Județene cooptarea de noi membri în Biroul Executiv Județean în cazul regrupării forțelor politice la nivel județean sau de sector;

m) validează componența Comisiei de Politici Publice din cadrul filialei județene;

n) soluționează contestațiile prevăzute în competența sa;

o) urmărește încasarea cotizațiilor de către organizațiile locale și respectarea destinației fondurilor colective;

p) stabilește grupuri de inițiativă și numește responsabili sau birouri interimare pentru constituirea de organizații locale ale Partidului Alternativa Dreaptă.

Art. 49.

Președintele Biroului Executiv Județean este si președintele filialei județene (județene sau de sector) care reprezintă partidul în relațiile oficiale la nivel de județ sau de sector.

Președintele filialei județene are următoarele atribuții:

a) constituie grupuri de inițiativă la nivel local pentru înființarea de organizații locale în comune, orașe, municipii sau în cartiere și sate;

b) prezidează ședințele Biroului Executiv, ale Delegației Permanente si ale Conferinței Județene, precum și ședințele organizațiilor locale la care participă;

c) propune cooptarea de membri supleanți în organismele de conducere județene pe locurile vacante, până la noi alegeri;

d) participă în calitate de membru de drept la ședințele Delegației Permanente a AD și ale Consiliului Reprezentanților Naționali, precum și la convocările organismelor naționale;

e) informează periodic (trimestrial) Biroul Executiv National asupra activității filialei, precum și organismele de conducere județene cu privire la problemele politice dezbătute la nivel național sau în alte foruri de dezbatere;

f) conduce negocierile politice la nivel județean și propune Biroului Executiv Județean modul de acțiune în raport cu celelalte forțe politice;

g) răspunde din punct de vedere legal și statutar de gestiunea bunurilor și fondurilor filialei județene a partidului;

h) propune Biroului Executiv și Delegației Permanente eventuale sancțiuni pentru membrii partidului care au încălcat normele statutare.

Art. 50.

La nivelul fiecărei filiale județene, Biroul Executiv Județean (BEJ) organizează Consiliul pentru Politici Publice (CPP), for de dezbatere și analiză, care asigură un cadru formal în care membrii și simpatizanții partidului din filială se pot implica în elaborarea programelor și a politicilor publice ale partidului.

Activitatea în cadrul Consiliului pentru Politici Publice se concretizează în propunerea de Rezoluții politice adresate organismelor de conducere ale partidului, care sunt obligate să adopte o poziție față de problema supusă dezbaterii.

Art. 51.

Organizarea și funcționarea Consiliului pentru Politici Publice se vor face conform regulamentului de organizare aprobat de Biroul Executiv National (BEN), la propunerea președintelui Consiliului Reprezentanților Naționali.

Programele politice, strategiile și proiectele aprobate de Consiliul Reprezentanților Naționali vor constitui documentele care vor sta la baza dezbaterilor și a analizelor în cadrul Consiliului pentru Politici Publice.

CAPITOLUL VI

ORGANIZAREA LA NIVEL NAŢIONAL

Art. 52.

Organismele de conducere ale Partidului Alternativa Dreaptă la nivel național sunt următoarele :

a) Congresul, care constituie Adunarea Generală (AG) a delegaților membrilor de partid

b) Delegaţia Permanentă Naţională (DPN)

c) Biroul Executiv Naţional (BEN)

d) Consiliul Reprezentanţilor Naţionali (CRN)

Art. 53.

Congresul Partidului Alternativa Dreaptă este organul suprem de decizie al partidului, care se organizează în sesiuni ordinare sau extraordinare.

Congresul AD se întrunește în sesiuni ordinare, de regulă, o dată la patru ani sau în maximum șase luni după data în care au avut loc alegeri parlamentare pentru Parlamentul României.

Congresul AD se reunește în sesiune extraordinară ori de câte ori este necesar, la cererea Președintelui Partidului, a majorității simple (50+1) din numărul membrilor CRN sau la cererea a minimum jumătate din numărul filialelor județene, în condițiile prevăzute de prezentul Statut.

Art. 54.

Congresul AD se constituie din:

a) delegații aleși de organizațiile județene;

b) membrii Consiliului Reprezentanților Naționali (CRN).

Norma de reprezentare la Congres se stabilește de către Delegația Permanentă Națională, la propunerea Biroului Executiv National, în funcție de numărul membrilor filialei județene, potrivit prevederilor Legii partidelor politice, iar alegerea delegaților se face, obligatoriu, prin vot secret.

Art. 55.

Convocarea Congresului se face de către Delegația Permanentă Națională, la propunerea Biroului Executiv National sau la solicitarea majorității Delegațiilor Permanente Județene.

Convocarea Congresului în sesiune ordinară se face cu cel puțin 60 de zile înainte de data stabilită pentru sesiune, iar convocarea în sesiune extraordinara se face cu cel puțin 30 de zile înainte de sesiune.

Art. 56.

Congresul este legal constituit daca se înregistrează prezenta a cel puțin doua treimi (2/3) din numărul delegaților desemnați să participe la sesiune. Din prezidiul Congresului fac parte membrii Biroului Executiv National (BEN).

Lucrările Congresului sunt conduse de președintele AD, care propune alegerea unui secretariat format din 3 membri (secretarul general al partidului + încă 2 membri) care să îl asiste.)

Secretarii asigură întocmirea proceselor verbale ale sesiunii, redactarea hotărârilor, rezoluțiilor și celorlalte materiale, care devin documente oficiale ale Congresului. Documentele Congresului vor fi semnate de președintele partidului, vicepreședinți, și secretariat (secretarul general + cei 2 membri).

După votarea Raportului de Activitate al Biroului Executiv National, acesta își încheie mandatul, iar lucrările Congresului pentru alegerea noului Birou Executiv National vor fi conduse de un prezidiu format din 3 membri, aleși de Congres dintre delegații care nu candidează la funcțiile de conducere.

Art. 57.

Congresul AD îndeplinește următoarele atribuții:

a) adopta Statutul Partidului si aproba modificarea prevederilor acestuia;

b) alege, prin vot uninominal, Președintele Alternativa Dreaptă, Președintele Executiv si Președintele Consiliului Reprezentanților Naționali, precum și ceilalți membri ai Biroului Executiv National, pe funcții, în structura prevăzută de Statut;

c) alege, prin vot uninominal, 5 membri ai Comisiei Naționale de Etică, Mediere și Arbitraj;

d) alege, prin vot uninominal, 5 membri ai Comisiei Centrale de Cenzori;

e) adoptă strategia si Programul politic al partidului;

f) aprobă fuziunile cu alte partide, la propunerea Consiliului Reprezentanților Naționali;

g) aprobă raportul Biroului Executiv National, prezentat de Președintele partidului;

h) hotărăște asupra raportului Comisiei Centrale de Cenzori și al Comisiei Naționale de Etică, Mediere și Arbitraj;

i) revoca din funcție Președintele partidului, Președintele Executiv, Președintele CRN, precum si orice alt membru al organismelor de conducere ales de către Congres.

Art. 58.

Delegația Permanentă Națională (DPN) asigură conducerea partidului între congrese (Adunările Generale ale AD) și se constituie din:

a) membrii Biroului Executiv National (BEN);

b) președinții filialelor județene si președintele Consiliului General al membrilor AD din București;

c) parlamentarii partidului;

d) miniștrii în funcție, membri ai partidului;

e) președinții consiliilor județene, membri ai partidului ;

f) primarul general al capitalei, primarii si viceprimarii municipiilor reședința de județ și de sectoare;

g) președintele Organizației de Tineret AD (OT)

Delegația Permanentă (DPN) se întrunește lunar și ori de câte ori este nevoie la convocarea președintelui AD, la solicitarea Biroului Executiv National (BEN) sau a cel puțin jumătate din numărul membrilor săi.

Art. 59.

Delegația Permanenta Națională (DPN) îndeplinește următoarele atribuții:

a) aprobă regulamentele de organizare și funcționare ale organismelor partidului, potrivit competențelor prevăzute în prezentul statut;

b) validează listele de candidați pentru alegerile parlamentare, aprobate de Delegațiile Permanente Județene, la propunerea Biroului Executiv National (BEN);

c) aprobă candidatul la Președinția României;

d) validează lista candidaților partidului pentru Parlamentul European, la propunerea Biroului Executiv National (BEN);

e) aprobă candidatul la funcția de prim-ministru și de prim ministru alternativ;

f) aprobă măsurile necesare pentru aplicarea Programului Politic al Alternativa Dreaptă;

g) aprobă alianțele și înțelegerile politice precum și alianțele electorale, propuse de Biroul Executiv National (BEN) sau de Consiliul Reprezentanților Naționali (CRN);

h) analizează, coordonează și sprijină activitatea filialelor județene;

i) în situații cu totul deosebite, la propunerea Biroului Executiv National (BEN), poate hotărî dizolvarea Biroului Executiv Județean (BEJ);

j) analizează activitatea parlamentarilor și a demnitarilor partidului, precum și a reprezentanților în administrația publică centrală în baza unui raport de activitate prezentat trimestrial de fiecare parlamentar, demnitar ori reprezentant AD în administrația publică centrală. Neprezentarea acestui raport conduce la sancționarea persoanei în cauză, în conformitate cu prevederile statutare și ale regulamentelor de funcționare ale organismelor partidului din care persoana în cauza face parte.

k) analizează rapoartele de activitate lunare ale Biroului Executiv National (BEN);

l) convoacă Congresul partidului și stabilește numărul participanților și norma de reprezentare, la propunerea Biroului Executiv National (BEN);

m) propune sancțiuni, conform prevederilor Statutului;

n) între congrese, poate hotărî modificarea semnul electoral al partidului, precum și schimbarea adresei sediului partidului.

Art. 60.

Biroul Executiv National (BEN) al Partidului Alternativa Dreaptă este organul executiv, care asigură conducerea operativă a partidului, fiind alcătuit din:

a) președintele partidului;

b) președintele executiv al partidului;

c) președintele Consiliului Reprezentanților Naționali (CRN);

d) 3 vicepreședinți, aleși uninominal, pe funcții distincte, cu atribuții specifice astfel:

• 1 vicepreședinte responsabil de HR (resurse umane), construcția și dezvoltarea regională a partidului, comunicare internă

• 1 vicepreședinte responsabil de PR – imaginea, comunicare externă a partidului

• 1 vicepreședinte responsabil de politici publice și dialog social

e) un secretar general;

f) 5 secretari regionali (Nord, Sud, Est, Vest, Centru), aleși uninominal;

g) un trezorier;

h) 2 membri.

Biroul Executiv National (BEN) se întrunește în ședințe săptămânale, la convocarea președintelui, la sediul central al partidului, online, într-o altă localitate decât cea de reședință a fiecăruia, stabilită de comun acord, prin mijloace specifice.

Art. 61.

Biroul Executiv National (BEN) are următoarele atribuții:

a) adoptă măsuri si urmărește punerea în aplicare a hotărârilor Congresului, ale Delegației Permanente Naționale (DPN) și ale Consiliului Reprezentanților Naționali (CRN);

b) evaluează activitatea filialelor județene ale partidului in ce privește realizarea obiectivelor din strategia si programele politice ale AD;

c) propune Delegației Permanente naționale (DPN) convocarea Congresului ;

d) negociază alianțe si înțelegeri politice ori electorale, în limita mandatului acordat de Delegația Permanentă Națională (DPN);

e) Stabilește strategia și coordonează campaniile electorale;

f) Propune Delegației Permanente Naționale (DPN) candidații pentru alegerile parlamentare, ca si pentru Parlamentul European;

g) propune Delegației Permanente Naționale (DPN) candidați pentru Președinția României, precum și pentru funcția de prim-ministru ca și pentru funcția de prim-ministru alternativ;

h) propune candidați pentru funcțiile din guvern, din guvernul alternativ și din administrația publică centrală;

i) propune și aprobă sancțiuni, potrivit competențelor stabilite de statut;

j) convoacă Delegația Permanentă Națională (DPN) și Consiliul Reprezentanților Naționali (CRN);

k) raportează lunar Delegației Permanente Naționale (DPN) asupra activității desfășurate;

l) organizează activitatea AD la nivel central, stabilind numărul personalului angajat, logistica și resursele financiare;

m) analizează și decide cu privire la situațiile de interimat ce apar în cadrul filialelor din teritoriu, la nivel județean, precum și la nivelul municipiului București, și, după caz, la nivelul organizațiilor AD constituite pe regiuni distincte în Diaspora.

Art. 62.

Președintele Partidului Alternativa Dreaptă este garantul îndeplinirii programului politic, al respectării, al aplicării Statutului și al creșterii prestigiului partidului.

Președintele AD coordonează si conduce activitatea organismelor naționale ale partidului, având următoarele atribuții:

a) reprezintă partidul în relațiile oficiale, semnând documente și orice acte ce angajează partidul și face declarații în numele partidului;

b) convoacă și prezidează ședințele Biroului Executiv National (BEN), Delegației Permanente Naționale (DPN) și ședințele organismelor partidului la care participă;

c) conduce negocierile politice purtate în numele AD;

d) face propuneri de rezoluții și măsuri organismelor centrale ale partidului pentru funcționarea eficienta și înfăptuirea obiectivelor politice ale partidului;

e) poate invita la ședințele organismelor de conducere ale partidului orice persoană care este sau nu membru al partidului;

f) poate delega unele atribuții președintelui executiv sau celorlalți membri ai Biroului Executiv Național (BEN).

În situația în care funcția de președinte al partidului devine vacantă sau președintele se află în imposibilitatea de a-și exercita funcția, interimatul se asigura de către președintele executiv al partidului, iar când nici acesta nu își poate exercita atribuțiile, interimatul se asigură de către președintele Consiliului Reprezentanților Naționali (CRN).

Când niciunul dintre președinți nu poate asigura interimatul, se desemnează un vicepreședinte de către Biroul Executiv National (BEN).

Art. 63.

Președintele Executiv al Partidului Alternativa Dreaptă este ales de Congres și are următoarele atribuții:

a) organizează și conduce activitatea operativă a Biroului Executiv Național, stabilind competente si responsabilități pentru vicepreședinți, secretarul general, secretari regionali si pentru membri;

b) asigură promovarea politicii adoptate de organismele de conducere ale partidului, aplicarea hotărârilor Biroului Executiv National și ale Delegației Permanente Naționale;

c) promovează politicile publice adoptate de organismele de conducere ale partidului;

d) asigură coordonarea și funcționarea performantă a organismelor centrale de conducere ale partidului;

e) asigura gestionarea resurselor și a patrimoniului partidului;

f) reprezintă partidul în relațiile oficiale în situația delegării de către președintele partidului și în celelalte situații prevăzute de Statut;

g) prezidează și conduce ședințele organismelor de conducere ale partidului la care participă în absența președintelui și a președintelui Consiliului Reprezentanților Naționali (CRN).

Art. 64.

a) Consiliul Reprezentanților Naționali (CRN) este organismul de dezbatere, analiza si decizie asupra strategiilor si politicilor fundamentale ale partidului la nivel național.

b) Consiliul Reprezentanților Naționali (CRN) aprobă Programul politic general al partidului și îl supune adoptării Congresului, stabilește strategii sectoriale, precum și direcțiile generale de acțiune ale partidului.

Art. 65.

Consiliul Reprezentanților Naționali (CRN) se reunește semestrial și ori de câte ori este nevoie, la convocarea Delegației Permanente naționale (DPN), solicitată de președintele Consiliului Reprezentanților Naționali (CRN) sau la solicitarea a cel puțin jumătate din membrii săi.

Consiliul Reprezentanților Naționali (CRN) se constituie din:

a) membrii Delegației Permanente Naționale (DPN);

b) președinții, vicepreședinții precum și între 4-7 membri ai fiecărei comisii de specialitate;

c) vicepreședinții filialelor județene, care conduc Consiliile pentru politici publice;

d) secretarii de stat, care sunt membri AD;

e) președinții și vicepreședinții consiliilor județene;

f) primarii și viceprimarii municipiilor reședință de județ;

g) membrii Comisiei de Audit;

h) 1-3 membri ai fiecărui consiliu de politici publice la nivel județean.

Consiliul Reprezentanților Naționali (CRN) se organizează și funcționează pe comisii de specialitate, care își desfășoară activitatea conform Regulamentului de organizare și funcționare a CRN.

Art. 66.

Consiliul Reprezentanților Naționali (CRN) are următoarele atribuții:

a) adoptă doctrina și elaborează Strategia și Programul Politic al partidului;

b) stabilește programul de guvernare propus de AD, precum și programele și politicile sectoriale ale partidului;

c) modifică Programul politic, Programul de Guvernare, în funcție de strategia partidului;

d) propune modificarea Statutului;

e) propune măsuri pentru îndeplinirea hotărârilor Congresului partidului;

f) stabilește structura comisiilor de specialitate și coordonează activitatea acestora;

g) propune Biroului Executiv Național (BEN) candidați pentru funcțiile de demnitate publică la nivel central;

h) adoptă Regulamentul propriu de organizare și funcționare, la propunerea președintelui CRN.

Art. 67.

Președintele Consiliului Reprezentanților Naționali este ales de Congresul partidului și face parte, de drept, din Biroul Executiv Național (BEN). El coordonează și conduce Consiliul Reprezentanților Naționali, asigurând elaborarea și adoptarea Regulamentului, organizarea și funcționarea CRN, precum și a măsurilor necesare pentru înfăptuirea obiectivelor.

Art. 68.

a) Comisia de Etică, Mediere si Arbitraj (CEMA) se organizează în conformitate cu prevederile Legii partidelor politice, având ca atribuție de bază soluționarea diferendelor dintre membrii partidului, precum și a celor dintre aceștia și conducerile organizațiilor AD.

b) La nivelul filialelor județene și al municipiului București(CEMAB) funcționează comisii județene de etică, mediere și arbitraj (CJEMA). În cazul în care, din diverse motive, nu pot fi constituite la nivel județean comisii de etică, mediere și arbitraj, acestea pot fi constituite la nivelul celor 5 regiuni stabilite.

c) Membrii Comisiei de Etică, Mediere și Arbitraj, centrale, regionale sau județene ca și membrii comisiilor județene, se aleg pentru o perioadă de 4 ani.

Art. 69.

Comisia Centrală de Etică, Mediere si Arbitraj (CCEMA) este instanța supremă a partidului, având atribuții privind:

a) respectarea prevederilor Statutului AD;

b) soluționarea contestațiilor privind sancțiunile aplicate membrilor partidului;

c) soluționarea oricăror conflicte între membrii partidului, indiferent de funcția deținută în partid;

d) coordonarea activității comisiilor regionale sau județene de etică mediere și arbitraj.

e) Comisia Centrală de Etică, Mediere si Arbitraj (CCEMA) este organizată și funcționează conform Regulamentului aprobat de Delegația Permanentă Națională (DPN).

Deciziile Comisiei Centrale de Etica, Mediere si Arbitraj (CCEMA), ca si cele ale comisiilor regionale ori județene, sunt obligatorii pentru toți membrii AD și pentru toate organismele de conducere ale AD.

Art. 70.

a) Comisia Centrală de Cenzori (CCC) are atribuții de verificare a evidenței contabile și a gestionării patrimoniului AD, în concordanță cu prevederile legale în vigoare.

b) La nivelul filialelor județene funcționează comisii județene de cenzori (CJC).

c) Comisiile de cenzori sunt organizate si funcționează pe baza Regulamentului aprobat de Delegația Permanentă Națională (DPN) a AD.

Art. 71.

Biroul Executiv Național al Organizației de Tineret (BENOT) a Partidului Alternativa Dreaptă conduce și coordonează activitatea specifică a structurilor de tineret constituite la nivelul filialelor județene, pe baza Regulamentului aprobat de Delegația Permanentă Națională.

CAPITOLUL VII

PROCEDURA ALEGERILOR ÎN PARTID

Art. 72.

a) Adunările generale ale membrilor organizațiilor comunale, orășenești și municipale, ca și cele ale organizațiilor de cartier și pe localități sunt constituite statutar dacă la ele participă jumătate plus unu din numărul total al membrilor aflați în evidentă la prima convocare și cel puțin 20% la următoarele re-convocări. Între data convocării și cea a reconvocării poate fi o perioada de maximum 30 de zile, dar nu mai puțin de 14 zile calendaristice.

Aceste adunări generale se pot desfășura și online, iar deciziile pot fi votate și prin vot la distanță prin toate mijloacele (electronic, mail, SMS, corespondență) cu respectarea prevederilor statutare și ale Legii Partidelor Politice privitoare la cvorum.

b) Ședințele organismelor de conducere ale partidului la nivel național, ale municipiului București și ale filialelor județene sunt constituite statutar dacă la ele participă peste jumătate din numărul membrilor ce le compun (majoritate simplă).

Aceste adunări generale se pot desfășura și online, iar deciziile pot fi votate și prin vot la distanță prin toate mijloacele (electronic, mail, SMS, corespondență) cu respectarea prevederilor statutare și ale Legii Partidelor Politice privitoare la cvorum

c) Convocarea pentru astfel de adunări/ședințe se face prin:

• Scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

• E-mail;

• Orice alt mijloc de comunicare la distanţă, inclusiv online.

Art. 73.

a) În cadrul organismelor de conducere ale partidului votul se exprima deschis sau secret, în conformitate cu prevederile Statutului si ale Legii partidelor politice. Votul deschis poate fi vot nominal sau prin ridicare de mâna.

b) În cadrul organismelor de conducere, în caz de egalitate de voturi, votul președintelui acelui organism este decisiv.

Art. 74.

În cazul alegerii membrilor tuturor organismelor de conducere, a delegaților la forurile superioare sau când se iau hotărâri cu privire la persoane, votul secret este obligatoriu.

Art. 75.

Hotărârile în cadrul organismelor de conducere se iau prim majoritate simplă (50+1), în prezenta a peste jumătate din membrii organismului, respectiv cu peste jumătate din voturile celor prezenți, cu excepția cazurilor în care Statutul prevede altfel.

Art. 76.

a) Membrii organismelor de conducere ale Partidului Alternativa Dreaptă, la toate nivelurile, se aleg pentru o perioada de 4 ani.

b) Alegerile pentru Președintele partidului, ca și pentru organismele de conducere naționale ale AD se desfășoară, obligatoriu, în termen de 6 luni după fiecare dată de desfășurare a alegerilor pentru Parlamentul României.

c) Alegerile pentru organismele județene au loc în termen de un an de la aceeași dată.

Art. 77.

a) Alegerea tuturor membrilor organismelor de conducere la nivelul organizațiilor, filialelor județene și al celor naționale se face prin vot uninominal, secret.

b) Președinții tuturor organismelor de conducere, indiferent de nivel, ca și Președintele partidului, Președintele executiv și Președintele CRN se aleg cu cel puțin jumătate plus unu din numărul participanților organismului legal constituit. (majoritate simplă)

c) Toți ceilalți membri ai organismelor de conducere se aleg în ordinea descrescătoare a numărului de voturi deținute.

Art. 78.

a) Rezultatul alegerilor pentru organismele de conducere la nivel local se validează de către Birourile Executive Județene (BEJ), iar pentru organismele de conducere ale filialelor județene, de către Delegația Permanentă Națională (DPN).

b) În caz de invalidare, se procedează la noi alegeri.

Art. 79.

a) Pentru locurile devenite vacante în organismele de conducere, se cooptează membri supleanți, în ordinea voturilor obținute, în condițiile prevăzute de prezentul Statut.

b) În cazul vacantării funcției de președinte al oricărui organism de conducere, interimatul se asigură de un vicepreședinte desemnat prin votul majorității membrilor organismului în cauza.

CAPITOLUL VIII

PATRIMONIUL SI FONDURILE PARTIDULUI ALTERNATIVA DREAPTĂ

Art. 80.

Partidul Alternativa Dreaptă poate deține bunuri mobile și imobile care sunt

necesare activităților sale specifice.

Art. 81.

Sursele de finanțare ale Partidului Alternativa Dreaptă provin din:

a) cotizațiile membrilor partidului;

b) donații si legale;

c) venituri provenite din activități proprii;

d) subvenții de la bugetul de stat;alte surse, potrivit legii.

Art. 82.

a) Operațiunile de încasări și plăți se efectuează prin conturi în lei si în valută deschise, potrivit legii, în bănci cu sediul în România și se gestionează prin mandatari financiari, numiți de către Birourile Executive de la toate nivelurile de conducere, cărora le prezintă rapoarte (în cazul anilor electorali).

b) În conformitate cu prevederile Legii Partidelor Politice și ale statutului AD, gestionarea și răspunderea legală și statutară, după caz, a fondurilor AD, sunt obligații ale trezorierului partidului.

Art. 83.

a) Membrii partidului plătesc o cotizație lunară al cărei cuantum este stabilit de către Biroul Executiv Județean (BEJ).

b) Biroul Executiv National (BEN) stabilește o cotizație lunară pentru persoanele alese sau numite in funcțiile de conducere în structurile partidului sau în administrația centrală, precum și pentru parlamentari.

c) Biroul Executiv Județean stabilește o cotizație lunară pentru persoanele alese sau numite în funcții de conducere în administrația locală.

CAPITOLUL IX

ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII

Art. 85.

Partidul Alternativa Dreaptă își încetează activitatea prin:

a) autodizolvare, hotărâtă de Congresul AD, cu votul a peste doua treimi (2/3) din numărul delegaților;

b) dizolvare, pronunțată pe cale judecătorească și prin hotărârea Curții Constituționale;

c) constatarea încetării existenței sale prin inactivitate, de către Tribunalul București, în conformitate cu dispozițiile Legii partidelor politice;

d) în alte cazuri prevăzute de lege.

CAPITOLUL X

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Art. 86.

a) Conducerea politică interimară a noului partid, până la data primelor alegeri interne, desfășurate în conformitate cu Statutul AD, va fi asigurată de un Birou de Coordonare și Conducere (BCC), format din membri propuși de partidele semnatare ale protocolului și acceptați prin consens.

b) Deciziile politice, în cadrul BCC, se iau, de obicei, prin consens. Dacă consensul nu este posibil se va trece la vot, o propunere fiind considerată adoptată doar dacă întrunește o majoritate de 2/3.

c) Toate deciziile comunicate în numele AD, inclusiv listele electorale, vor fi valabile doar cu semnăturile celor doi co-președinți sau ale înlocuitorilor acestora, împuterniciți nominal să semneze.

Art.87.

a) Membrii celor două partide, înscriși la data fuziunii, își mențin vechimea, în noul partid, conform Art. 38, Alin. (2) din Legea 14/2003 republicată.

b) Departamentele funcționale ale Alianței, inclusiv Departamentul de campanie electorală, precum și Regulamentele lor interne de funcționare și organizare se aprobă, se modifică și/sau se desființează prin deciziile BCC.

c) BCC va desemna conduceri interimare, pentru Organizațiile Teritoriale ale Partidului și anume Organizația Municipiului București, Organizațiile Județene și Organizațiile de Sector, va monitoriza activitatea și dezvoltarea acestora,în profil teritorial, până la organizarea de alegeri statutare.

d) În conformitate cu art. 38, alineatul 2, din Legea nr. 14/2003, republicată, procedura de garantare a continuității vechimii in noul partid a membrilor partidelor politice care fuzionează este următoarea: la data fuzionării, s-a deschis un registru de evidenta a membrilor din cele doua partide, in care fiecare partid semnatar al actualului protocol de comasare prin fuziune depune lista actualizată / la zi a membrilor, cu precizarea datei de înscriere în partidul de proveniență a fiecărui membru în parte.

e) Acest registru de evidență deschis la fuziune, va sta la baza alcătuirii noului registru unic de evidență a membrilor din noul partid AD, în care primele operații vor fi asimilarea informațiilor inițiale. Ulterior, noul registru de evidență a membrilor deschis in cadrul noului partid constituit prin fuziune, AD, poate fi completat cu date personale si informații despre persoanele care doresc sa devină noi membri in AD.

Art. 88

a) Candidații „Alternativa Dreaptă”, pentru toate tipurile de alegeri vor fi selectați conform unui set de criterii, stabilite de comun acord și aprobate de BCC.

b) Listele electorale și toate documentele însoțitoare, depuse la BEC, vor fi aprobate prin decizia politică a BCC și vor semnate și ștampilate de către cei doi co-președinții sau ale înlocuitorilor acestora, împuterniciți nominal să semneze.

Art.89

a) BCC va nominaliza un trezorier (mandatar financiar), în conformitate cu Legea nr. 334/2006 republicată, privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, care va gestiona sumele de bani, încasate de partid, bunurile şi contractele de achiziții de bunuri și servicii. Sumele returnate de stat, în conformitate cu legea, vor reveni partidului, respectiv candidaților, care au avansat respectivele sume bănești.

b) Trezorierul desemnat va face, în termen de 5 (cinci) zile de la data fuziunii, inventarul sumelor, bunurilor si contractelor deținute de partidele contopite și care prin decizia comună a celor doi co-președinți, vor reveni noului partid, conform Art. 38, Alin. (2) din Legea 14/2003.

c) Noul partid ce se va constitui in urma procesului de fuziune prin contopire, AD, va primi prin proces verbal de predare/primire, inventarul complet al bunurilor, sumelor din conturi si evidența contractelor aflate în derulare la data fuziunii, de la partidele semnatare, respectiv Forța Moldova si M10, prin reprezentanți desemnați special pentru acest demers.

d) Cei doi co-președinți, asistați de un jurist vor face un inventar al cauzelor civile, aflate în desfășurare cu terți, pentru preluare legală

Art. 89.

Prezentul Statut se completează de drept cu prevederile Legii partidelor politice.